top of page

האם מותר להרוג כינים בשבת?

חז"ל התירו לצוד ולהרוג כינים בשבת, כי האיסור "ליטול נשמה" בשבת מתייחס לבעלי חיים ש"פרים ורבים" וחז"ל סברו שכינים נוצרות מן הזיעה. בזמנינו ידוע שכינים נוצרות בפריה ורביה. ולכן יש שטענו שברגע שהמדע משתנה גם ההלכה צריכה להשתנות. ולכן אסרו להרוג כינים בשבת (פחד יצחק). אחרים כתבו שההלכות שנקבעו מחייבות בלי קשר לנימוק מאחוריהן. ולשיטתם מותר להרוג כינים בשבת כפי שפסק השו"ע "אבל כינה מותר להרגה" (שטז,ט). (וכך פסק בחזו"ע שבת ח"ה עמ' קכח)

5 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page