top of page

האם ניתן להשתמש בדוד חשמלי ולכבות לפני שבת, כדי שאשטוף כלים במים חמים?

בתור מי ששטיפת הכלים נמצא בתחום אחריותו, אני חייב להסכים שלשטוף כלים בחורף במים קרים, זה לא נעים. מצד שני בשבת אסור לבשל. אז מה עושים? יש שני אופנים לחימום המים. דוד חשמלי (בוילר) ודוד שמש. הבעיה בדוד היא שברגע שפותחים את ברז המים החמים, נכנסים במקומם מים קרים ומתחמים בדוד ומתבשלים בשבת. והרי אסור לבשל בשבת גם כשהבישול נעשה ללא כוונה (אין כוונה לחמם מים קרים רק לפתוח הברז). חימום בדוד חשמלי (בוילר) דולק, נחשב בישול על ידי כוח החשמל. אך גם כשהדוד כבוי, יש לאסור משום שהמים הקרים מתחממים ע"י מים שבושלו קודם ע"י בוילר. דבר זה מכונה בישול "תולדות האור" . לעומת זאת, מים שחוממו בשבת על ידי דוד השמש מותרים, כי המים מתחממים על ידי קולטי השמש. ובישול "בשמש" מותר בשבת. (שלחן ערוך שיח,ג) יש להקל גם לגבי המים הקרים שיכנסו ויבושלו על ידי המים שכבר זכו להתחמם על ידי השמש. כך לדעת רוב הפוסקים. לכבות דוד חשמלי מיד לפני שבת כדי לשטוף כלים במים חמים אסור. אך שימוש בדוד שמש, מותר. וכך פסק הרב עובדיה יוסף "מסקנא דדינא בהא סליקנא ובהא נחיתנא שמותר לפום דינא לפתוח הברז של המים החמים שהוחמו בדוד שמש, ולהשתמש בהם לשטיפת כלים ורחיצת ידים ולשתיה וכל כיוצא בזה" (שו"ת יביע אומר חלק ד - אורח חיים סימן לד)

9 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page