top of page

האם שכן רשאי לקטוף את הפירות שנכנסים לחצר שלו?

יש בזה חשש גזל. פירות האילן, שייכים תמיד לבעל האילן. אם העץ נטוע בין שני המגרשים כתב השלחן ערוך "הרי שניהם חולקין בפירות" (שו"ע חו"מ קסז,ב). אך הוסיף הרמ"א "אבל אם עומד בשדה של אחד מהן ומוטה לשדה אחר הולכין אחר העיקר והכל שלו". אבל לפעמים קורה שהפירות נופלים מהעץ, ואם השכן לא ירים אותם הם יירקבו. במקרה זה מותר לשכן לאסוף אותם, כי הבעלים התייאש מהם.

8 צפיות0 תגובות

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page