top of page

קניתי חומוס הם קושרים את השקית חזק, בשני קשרים. האם מותר לפתוח את הקשר או לקרוע השקית בשבת?

קשר שאסור לקשור בשבת (כגון קשר חזק של קיימא) אסור גם להתיר אותו. מלאכת "מתיר" נלמדת במשכן מהעובדה שבכדי לצוד את החלזונות, עמן צבעו את יריעות המשכן, היו מתירים את קשרי הרשתות, כדי לחברם לרשת אחרת. לדעת רבים, כל קשר כפול נחשב כקשר חזק ("מעשה אומן") שאסור בשבת (רמ"א סימן שיז,א). ויש אומרים שמותר לקשור קשר כפול בשבת. אמנם קשר כפול הדוק חזק מאד, לכל הדעות, אסור לקשור בשבת (חזו"ע עמ' ס') וממילא גם לא להתירו. ולכן אסור להתיר את הקשר של שקית החומוס בשבת. אך אל ייאוש, ניתן לקרוע את השקית. כי כל דבר שאנו זקוקים לו בשבת, והוא בתוך אריזה, מותר לקרוע האריזה או החוט בשבת. (כמבואר בשו"ע סימן שיד,ו שהתיר לחתוך את ראש פתח חבית היין, ובמשנ"ב סקכ"ה שהתיר לקרוע עור שאטם את החבית)

6 צפיות0 תגובות

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page